Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dbając o przejrzystość zakupów w naszym sklepie przedstawiamy poniżej regulamin, który określa zasady korzystania z niego, a szczególnie składania zamówień, możliwości dostarczania lub odbioru zamówień, opłat, cen sprzedaży Towarów, promocji, uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zakupów lub sklepu możesz skontaktować się z nami pod numerem +48 32 226 25 77 lub napisać na adres bok@stoll.sklep.pl

1. Słowniczek.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca - StollSilesia s.c. Róża Stolecka, Beata Małecka z siedzibą w Mikołowie (43 – 190) przy ul. Żwirki i Wigury 37a, NIP: 635-10-01-459, REGON: 241507689
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności składająca Zamówienia
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)
 4. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.stoll.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar
 5. Konto - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (tzw. loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym
 6. Towar – produkt (rzecz ruchoma) oferowany do zakupu w Sklepie internetowym, wymieniony i opisany na stronie Sklepu internetowego, którego dotyczy zamówienia (umowa sprzedaży)
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przez stronę Sklepu internetowego
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 11. Ustawa O Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 134
 12. Rodo – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1025

2. Sklep internetowy, który dostępny jest pod adresem internetowym www.stoll.sklep.pl oraz www.stolldosmaku.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Stoll Silesia s.c. Róża Stolecka, Beata Małecka z siedzibą w Mikołowie (43 – 190) przy ul. Żwirki i Wigury 37a, NIP: 635-10-01-459, REGON: 241507689.

3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 1. drogą elektroniczną pod adresem: bok@stoll.sklep.pl
 2. drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 32 226 44 99, 32 226 25 77 - linia telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30, koszt połączenia zgodny z taryfikatorem operatora.
 3. komunikator na stronie internetowej

4. Niniejszy regulamin określa:

 • zasady rejestracji w Sklepie internetowym,
 • zasady korzystania ze Sklepu internetowego,
 • zasady składania zamówień w Sklepie internetowym,
 • zasady dostarczania zamówionych produktów Klientowi,
 • zasady uiszczania przez Klienta cen sprzedaży zamówionych produktów,
 • uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji

5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Przedsiębiorców i Klientów indywidualnych.

6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i jest zobligowany do potwierdzenia, że zapoznał się z jego treścią podczas procesu zakupu. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

7. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego niedozwolone jest dostarczanie przez Klientów treści naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego i jego elementy techniczne.

8. Do zrealizowania Zamówienia w Sklepie internetowym wymagany jest komputer lub urządzenie mobilne pozwalające na dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej i dostęp do poczty elektronicznej email.

 

II. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Na stronie Sklepu internetowego istnieje możliwość założenia indywidualnego Konta. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto. Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e – mail, hasła (widocznego jedynie dla Kupującego), imienia (lub nazwy Przedsiębiorcy), nazwiska (lub NIP w przypadku Przedsiębiorcy), pełnego adresu zamieszkania lub adresu siedziby Przedsiębiorcy oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e – mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

2. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

4. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo ze Sprzedawcą. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

 1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
 2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
 3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
 4. powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień.

7. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

8. W przypadku zablokowania konta Klienta niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia roboczego od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Produkty Stoll można składać przez stronę www.stoll.sklep.pl 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,.

2. Dla złożenia Zamówienia nie jest wymagana rejestracja na stronie Sklepu internetowego.

3. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i/lub adres email

4. Klient składa Zamówienie w następujący sposób:

a) Klient bez rejestracji:

 • wchodzi na stronę www.stoll.sklep.pl
 • wybiera produkty będące przedmiotem zamówienia dodając je do koszyka,
 • wybiera sposób dostawy oraz sposób zapłaty należności obejmującej cenę sumaryczną produktów oraz koszty dostawy,
 • wpisuje dane odbiorcy Zamówienia oraz adres na który ma nastąpić dostawa,
 • akceptuje Zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”, a także akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego oraz informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

b) Klient zarejestrowany:

 • wchodzi na stronę www.stoll.sklep.pl
 • wybiera produkty będące przedmiotem zamówienia dodając je do koszyka,
 • loguje się swoim loginem i hasłem,
 • wybiera sposób dostawy oraz sposób zapłaty należności obejmującej sumaryczną cenę produktów oraz koszty dostawy,
 • akceptuje dotychczasowe dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, ewentualnie nanosi zmiany w tym zakresie,
 • akceptuje Zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”, a także akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego oraz informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

5. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT (cena brutto). Ceny są również prezentowane w kwocie netto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które doliczane są w trakcie składania zamówienia w zależności od wybranej formy płatności i dostawy.

6. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru, a także kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

7. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach 7:30 – 15:30.

8. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny lub Faktura VAT, która wystawiana jest na życzenie Klienta, po wybraniu przez Klienta takiej opcji podczas składania zamówienia.

10. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody dostawy.

11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie drogą mailową na podany przez Klienta adres mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i jego przyjęciem, lub informację o braku możliwości jej przyjęcia. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, iż oferta nie została przyjęta, w wyniku czego nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

12. Kupujący może być obciążony dodatkowymi kosztami wykraczającymi poza uzgodnioną cenę wyłącznie po uprzedniej akceptacji przedstawionych przez Sprzedawcę nowych warunków.

13. Klient może wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu poprzez wysłanie wiadomości mail na adres bok@stoll.sklep.pl lub telefonicznie +48 32 226 25 77 w terminie do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

14. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie stanowią oferty.

15. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo możliwości aktualizowania cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte (potwierdzone) przed wprowadzeniem zmian.

16. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Towarów były niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

IV. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

1. Zapłata za zamówiony Towar może nastąpić:

 1. szybkie przelewy online
 2. przelewy tradycyjne
 3. gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 4. gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Klient, który wybrał opcję płatności szybkim przelewem, uiszczenia opłatę za złożone zamówienie w trakcie dokonywania zamówienia przez portal przelewy24 i PayU. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu na dokonanie płatności.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia w którym sprzedawca dowiedział się o niepodjęciu przesyłki z Towarem, którego dotyczy Umowa Sprzedaży.

4. Szybkie rozliczenia online przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów:

 1. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

5. Każda transakcja potwierdzana jest dołączonym do Towaru dokumentem sprzedaży tj. - paragonem lub fakturą VAT, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania zamówienia.

6. Santander Bank, Numer Rachunku Bankowego:

7. Sprzedawca informuje o możliwości powstania dodatkowych, niezależnych od Sprzedawcy kosztów korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego oraz wykonania Umów Sprzedaży tj. ewentualnych opłat za transmisję danych w ramach sieci Internet, których należność oraz wysokość wynikać może z umowy zawartej pomiędzy Klientem a dostawcą usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych; ewentualnych opłat lub prowizji za realizację wybranego sposobu płatności (płatności przelewem bankowym, płatności elektroniczne), których należność oraz wysokość wynikać może z umowy zawartej pomiędzy Klientem a wybranym przez Klienta podmiotem realizującym powyższe usługi finansowe.

 

V. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) podane są w formularzu Zamówienia na stronie www.stoll.sklep.pl oraz każdorazowo w potwierdzeniu złożonego Zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
 2. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania ceny sprzedaży Towaru na rachunku bankowym - w przypadku płatności e - przelewem lub w najbliższym dniu roboczym po dokonaniu Zamówienia z wyborem opcji płatności „ za pobraniem” /„odbiór osobisty”.

4. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.

5. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, bądź niezbędne dane nie zostaną uzupełnione w terminie do 7 dni, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Przesyłka dostarczana jest w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od przyjęcia Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

7. Kosztami wysyłki obciążany jest Kupujący. Wysokość opłaty za dostarczenie uzależniona jest od formy płatności oraz ilości dostarczonych paczek.

8. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych

9. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego wg. zasad określonych w Regulaminie realizowane są zamówienia z dostawą na terenie Polski. Informacje w sprawie sprzedaży Towaru za granicę można uzyskać pod numerem telefonu 32 226 54 72.

 

VI. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Klientowi towaru wolnego od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli dostarczony towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121) (rękojmia). W stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktu została wyłączona zgodnie z postanowieniami punktu X niniejszego Regulaminu.

3. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wynikającej z uszkodzeń powstałych w trakcie transportu jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika „Protokołu szkodowego”

4. W przypadku niezgodności zawartości dostarczonej przesyłki z zamówieniem Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi na swój koszt towaru zgodnego z zamówieniem, zaś Klient zobowiązuje się do odesłania na adres Sprzedawcy oraz na jego koszt Towaru niezgodnego z zamówieniem.

5. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lub żądać obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie.
 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat jednak nie później niż data przydatności do spożycia produktu, która znajduje się na opakowaniu i tylko wówczas gdy produkt nie został wcześniej otwarty, od dnia wydania Towaru Klientowi.

7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonych przez Klienta roszczeń tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i jeżeli roszczenie jest uzasadnione - niezwłocznie wymienić Towar wadliwy na swój koszt lub zwróci wartość kupionego Towaru. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

9. Klient może zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres bok@stoll.sklep.pl

10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VIII ppkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:

 1. pisemnie na adres: Stoll Silesia ul. Żwirki i Wigury 37a, 43 – 190 Mikołów,
 2. drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@stoll.sklep.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134) oraz dodatkowo stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która
 2. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
 3. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
 4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru (w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jego cech i funkcjonowania), chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: : ul. Żwirki i Wigury 37a, 43 – 190 Mikołów.

8. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

9. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

10. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

VIII. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Klientowi towaru wolnego od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli dostarczony towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121) (rękojmia). W stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktu została wyłączona zgodnie z postanowieniami punktu X niniejszego Regulaminu.

3. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wynikającej z uszkodzeń powstałych w trakcie transportu jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika „Protokołu szkodowego”.

4. W przypadku niezgodności zawartości dostarczonej przesyłki z zamówieniem Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi na swój koszt towaru zgodnego z zamówieniem, zaś Klient zobowiązuje się do odesłania na adres Sprzedawcy oraz na jego koszt Towaru niezgodnego z zamówieniem.

5. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lub żądać obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie.
 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat jednak nie później niż data przydatności do spożycia produktu, która znajduje się na opakowaniu i tylko wówczas gdy produkt nie został wcześniej otwarty, od dnia wydania Towaru Klientowi.

7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonych przez Klienta roszczeń tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i jeżeli roszczenie jest uzasadnione - niezwłocznie wymienić Towar wadliwy na swój koszt lub zwróci wartość kupionego Towaru. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

9. Klient może zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres bok@stoll.sklep.pl

10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

3. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 poz. 1356).
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona w całości, w granicach dopuszczalnych prawem.

7. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Stoll Silesia s.c. Róża Stolecka, Beata Małecka z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 37 a, NIP: 635-10-01-459, REGON: 241507689, zwana dalej „Administratorem”

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: rodo@stollimpex.pl lub telefoniczny 32 226 25 77

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

4. Klient ma prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych - prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
 2. do sprostowania danych osobowych - jeżeli Pana/Pani dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. do usunięcia danych osobowych - w przypadku wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na żądanie drogą email mailową rodo@stollsilesia.pl
 4. ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych - na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,
 5. do ich przenoszenia, czyli do otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

7. Administrator w szczególny sposób dba o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych, dochowując należytej staranności, aby Pani/Pana dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Państwa wygody Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają wygodę zakupów, a Sprzedawca o właściwą obsługę klienta. W tym część Twoich danych osobowych udostępniana jest podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

8. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

 

XII. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu internetowego za 14–dniowym wyprzedzeniem.

2. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną częścią Regulaminu są załączniki tj. pouczenie o odstąpieniu od umowy i formularz odstąpienia od umowy, który dostępny jest również pod adresem bok@stoll.sklep.pl

2. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

3. Niniejszy Regulamin podlega i należy interpretować zgodnie z prawem polskim.

4. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu Internetowego umowy sprzedaży jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz RODO.

6. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem, nie będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W stosunku do Konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 1360).

8. Opinie i pytania dotyczące pracy strony internetowej i sposobu realizacji zamówień prosimy kierować na adres: bok@stoll.sklpe.pl

9. Regulaminu jest dostępny dla Klientów bezpłatnie pod adresem https://stoll.sklep.pl/pl/i/Regulamin/1 i obowiązuje od dnia 11 listopada 2022r.

 

Załącznik nr. 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku gdy zawarli Państwo umowę dotyczącą więcej niż jednej rzeczy, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Przedsiębiorstwo StollSilesia s.c. Róża Stolecka, Beata Małecka z siedzibą w Mikołowie (43 – 190) przy ul. Żwirki i Wigury 37a, NIP: 635-10-01-459, REGON: 241507689, tel: 32 226 26 77 adres e-mail: bok@stoll.sklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie pisemnej – pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Towar tj. Przedsiębiorstwo StollSilesia s.c. Róża Stolecka, Beata Małecka z siedzibą w Mikołowie (43 – 190) przy ul. Żwirki i Wigury 37a, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 15

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

StollSilesia s.c. Róża Stolecka, Beata Małecka

Żwirki i Wigury 37a

43 – 190 Mikołów

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): ………………………………

zawartej w dniu ……………………………….. .

Nadto wskazuję/wskazujemy(*), że przedmiot umowy został doręczony i odebrany w dniu ………………………………….. .

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………….......

Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………

Data i podpis: ……………………………………….

 

DZIĘKUJEMY!

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl